Obchodní podmínky

Všeobecné dodacie a platobné podmienky

Monacor Slovakia, spol. s r.o. je výhradný distributér značiek Monacor a imgStageLine na celom území Slovenska a Čiech. Na území Slovenska zastupujeme aj značku JTS (konferenčné a tlmočnícke systémy). Naša spoločnosť spolupracuje s veľkoobchodnými partnermi a inštalatérmi.

Koncoví spotrebitelia si môžu vybrať predajcu v sekcii Predajné miesta tu na našej stránke.          

                        

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. ) Všeobecne

                                                                                                                    

Všetky naše dodávky a služby podliehajú nižšie uvedeným obchodným podmienkam.

Najneskôr prijatím tovaru, alebo služby, sa tieto podmienky považujú za akceptované. Protikladné obchodné, alebo nákupné podmienky kupujúceho sa považujú za uznané len vtedy, ak tieto boli písomne jednoznačne dohodnuté.

Dodatočné dohody a doplnky k plneniu zmluvy nie sú právne účinné, kým nie sú písomne potvrdené vedením Monacor Slovakia s.r.o.

 

2. ) Ponuky a ceny

Všetky ceny v našich ponukách sú netto ceny, t.j. bez dane z pridanej hodnoty (DPH), a platia v mieste odoslania. Na faktúrach je k netto cene pripočítaná DPH. Pokiaľ nebolo písomne dohodnuté inak, naše ponuky sú nezáväzné. Možnosť zmeny cien si vyhradzujeme.

 

3. ) Objednávky, storno, výmena

Objednávka zaväzuje kupujúceho k prevzatiu a zaplateniu tovaru v stanovenom termíne. Z našej strany písomne potvrdené objednávky nie je možné stornovať, vymeniť, alebo vrátiť. Výnimka je možná len po predchádzajúcej dohode a písomnom súhlase dodávateľa.

Obvyklá odstupná suma je 25%  z nákupnej ceny tovaru. Pri zvláštnych, alebo zákazkových typoch tovaru, resp. vyšších odberových množstvách sme nútení účtovať primerane vyšší stornovací poplatok.

 

4. ) Podlimitné objednávky

Vzhľadom na naše režijné náklady, vyhradzujeme si právo pri objednávkach pod 70,-EUR bez DPH, účtovať odberateľovi manipulačný poplatok vo výške 20,-EUR.

 

5. ) Dodacie lehoty  

Dodacie lehoty sú nezáväzné. Čiastočné dodávky sú prípustné. Nepredvídané dodacie prekážky z dôvodu vyššej moci, štrajku, poruchy vo vlastnom podniku alebo u predchádzajúceho dodávateľa, dopravné ťažkosti, atď. nás oprávňujú zásielku o dobu trvania prekážky odsunúť, alebo čiastočne, resp. celkom od zmluvy odstúpiť. Položky, ktoré sú krátkodobo nedostupné, budú naďalej vedené v evidencií a čo najrýchlejšie dodané. V ostatných prípadoch bude zákazníkovi zaslané  upozornenie, že artikel je po určitom čase potrebné objednať znova.

 

6. ) Zásielka, poštovné a balné 

Riziko prechádza na kupujúceho, akonáhle je zásielka odovzdaná zástupcovi dopravcu, alebo ak zásielka opustila náš sklad.

Zasielacie poplatky, poštovné a balné bude účtované zvlášť.

Pre cestnú a železničnú dopravu používame ľubovoľného nami menovaného, resp. s odberateľom dohodnutého dopravcu.

Za prepravné služby špedície Slovak Parcel Service a Intime účtujeme nasledovne:

Hmotnosť zásielky     Sadzba

do 5kg                        3,90Eur

5,1 až 15kg                 5,10Eur

15,1 až 25kg               6,80Eur

25,1 až 35kg               9,60Eur

35,1 až 50kg               13Eur

nad 50kg                    (kg x 0,53)/2

Príplatok za dobierku 1,00Eur

Uvedené ceny sú bez DPH

 

7.) Platba   

Pokiaľ nie je ináč písomne dohodnuté, faktúra je bez odkladu splatná do 7 dní odo dňa vystavenia.

Ak bude termín splatnosti prekročený, môžeme dlžníkovi účtovať za každý deň omeškania úroky vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy, pokiaľ nebude dokázaná vyššia vzniknutá škoda.

Platbu považujeme za uskutočnenú, len ak ňou už môžeme disponovať. Naše faktúry za špeciálne služby a zvláštne dodávky sú splatné iheď.

Na začiatku spolupráce (pri prvých 5 dodávkach) si vyhradzujeme právo vystaviť predfaktúru príp. požadovať platbu v hotovosti.

 

8.) Vlastnícke práva

Všetok nami dodaný tovar zostáva naším majetkom až do jeho úplnej úhrady. Vlastníctvo prechádza na kupujúceho, až keď uhradil všetky záväzky týkajúce sa predtým dodaného tovaru. Pri zhabaní tovaru, alebo inom zásahu tretej strany má kupujúci upozorniť, že tovar je naším vlastníctvom a o udalosti nás má bezodkladne upovedomiť.

Pri spoločnom spracovaní s tovarom iného pôvodu u kupujúceho, prenáša sa naše vlastníctvo na nový výrobok v pomere faktúrovanej hodnoty nami dodaného tovaru a hodnoty použitého tovaru z iných zdrojov.

 

9.) Reklamácie a záruka

Záručná lehota je 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim. Pri oprávnenej reklamácii máme právo odstrániť jej príčinu, alebo reklamovaný tovar vziať späť oproti dobropisu, alebo v primeranej lehote zdarma poskytnúť náhradu, alebo kupujúcemu dobropisovať zostatkovú hodnotu. Iné nároky vyplývajúce z reklamácie sú vylúčené. Reklamáciu tovaru poškodeného nesprávnym zaobchádzaním alebo inštalovaním neakceptujeme. Spätné zásielky akceptujeme len v originálnom nepoškodenom a nezašpinenom balení. K reklamovanému tovaru musí byť priložený záručný list a popis chyby, kvôli  ktorej je reklamácia uplatňovaná. Pri neoprávnenej reklamácii budú transportné náklady spojené s dodávkou tovaru označeného ako reklamácia vyúčtované odberateľovi. Prípadné nezrovnalostí v zásielke je zákazník povinný oznámiť najneskôr do 3 dní od obdržania zásielky. Reklamáciu tovaru poškodeného špedičnou prepravou od nás k zákazníkovi, je zákazník povinný nahlásiť nám do 24 hodín od obdržania zásielky.

 

10.) Miesto plnenia a súdu

Miestom plnenia a súdu pre všetky spory vyplývajúce priamo, alebo nepriamo zo zmluvných vzťahov, je sídlo Monacor Slovakia. Pokiaľ je, alebo bude niektoré ustanovenie týchto dodacích podmienok neplatné, zostávajú všetky ostatné ustanovenia nedotknuté.